शासकीय कापूस खरेदी त्वरीत सुरु करा

0
201

खाजगी व्यापारी कापूस मातीमोल भावाने घेत असून शेतकऱ्यांची लुट करत आहे तरी त्वरित शासकीय कापूस खरेदी सुरु करावी