अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी मिळणार शिष्यवृत्ती शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज पाठविण्याचे आदिवासी विकास विभागाचे आवाहन

0
218

आरोग्यदुत न्युज
चंद्रशेखर सातदिवे

बुलडाणा जिल्हा (प्रतिनिधी)

दि,२५/८/२०२१
बुलडाणा- राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात पदवी व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेता यावे त्यासाठी शिक्षण देण्याची योजना या विभागाचे दि. 31 मार्च 2005 व 16 मार्च 2016 च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येत आहे. या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील 10 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. तसेच दि. 16 मार्च 2016 च्या या शासन निर्णयान्वये या योजनेचा लाभ मिळणेसाठी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न कमाल मर्यादा रु. 6 लक्ष पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला कार्यालयात शिष्यवृत्ती चा विहित नमुना अर्ज उपलब्ध आहे. परदेशात पदवी/ पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेल्या बुलडाणा जिल्हयातील रहिवासी असणा-या अनुसूचित जमातीचे विदयार्थ्यांनी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला कार्यालयातून विहित नमुन्यातील शिष्यवृत्ती अर्ज प्राप्त करून परिपुर्ण माहिती भरून व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे प्रमाणित प्रतींसह परिपुर्ण अर्ज प्रकल्प अधिकारी, एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला यांचे कार्यालयात दिनांक 3 सप्टेंबर 2021 पर्यंत सादर करावा. दिनांक 3 सप्टेंबर 2021 नंतर सादर करण्यात आलेले अर्ज विचारात घेतल्या जाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी, असे प्रकल्प अधिकारी यांनी कळविले आहे.