घाट कन्नड औरंगाबाद ते धुळेकडे जाणाऱ्या व येणाऱ्या दुचाकी व हलक्या लहान वाहनांसाठी आजपासून खुला

0
330

आरोग्यदुत न्युज
चंद्रशेखर सातदिवे
जळगाव जिल्हा (प्रतिनिधी)
दि,१५/९/२०२१

जळगाव– औरंगाबाद-धुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्र-52 (जुना 211) या महामार्गावर औट्रम घाटातील साखळी क्र. 376+000 ते 390+000 मधील रस्ता 31 ऑगस्ट, 2021 रोजी मध्यरात्री झालेल्या अतिवृष्टीमुळे घाटातील मार्ग खचला होता. तसेच घाटात जागोजागी दरड कोसळल्या होत्या. त्यामुळे सदरील ठिकाणी एका बाजुस दरी व दुसऱ्या बाजुस डोंगर असल्यामुळे वाहन दरीत कोसळण्याची किंवा अपघात होण्याची दाट शक्यता असल्याने सदरील रस्ता तात्पुरता बंद करण्यात आलेला होता व वाहतुक वळविण्यात आलेली होती
या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती व पाहणी करुन सद्य:स्थितीत औरंगाबाद ते धुळे वाहतुक करणाऱ्या दुचाकी व हलक्या/छोट्या वाहनांसाठी 15 सप्टेंबर, 2021 पासुन रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे.  सद्या घाटात रस्ता दुरुस्तीचे काम सुरु असुन अवजड वाहनांसाठी रस्ता सुरु करणे सुरक्षित नाही. त्यामुळे औरंगाबाद-धुळे वाहतुक करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अवजड वाहनांसाठी खालील मार्गाने वाहतुक वळविण्यात आलेली आहे.
सर्व प्रकारच्या अवजड वाहनासाठी औरंगाबादकडून धुळेकडे येणारी व जाणारी जड वाहतुक ही औरंगाबाद-देवगाव रंगारी-शिऊर बंगला-नांदगांव-मालेगाव मार्गे धुळ्याकडे व औरंगाबादकडून चाळीसगावकडे येणारी व जाणारी वाहतुक ही औरंगाबाद-देवगाव रंगारी-शिऊर बंगला-नांदगांवमार्गे चाळीसगावकडे अशाप्रकारे व्यवस्था करण्यात आली आहे. असे महाव्यवस्थापक (तांत्रीक) तथा प्रकल्प संचालक अरविंद काळे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.